Leveringsvoorwaarden

Indonesisch Catering Service Assa

ALGEMENE VOORWAARDEN

m.i.v. mei 2017

Met deze leverings voorwaarden komen alle voorgaande te vervallen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ART. 1.1 Bezorgkosten

Voor gewone bestellingen is de bijdrage in de bezorgkosten afhankelijk van het orderbedrag, ongeacht het aantal artikelen per bestelling. De kosten worden berekend naar het aantal gereden km’s heen en terug. Bij gebruik van apparatuur en aanverwante artikelen die weer opgehaald moeten worden zijn deze kosten x2.

ART. 1.2 Leveringstermijn

Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering/levering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

ART. 1.3 Betalingen

De koper is verplicht de overeengekomen prijs bij levering kontant te voldoen of binnen 7 dagen na levering over te maken op onze bank rekening NL68 SNSB 0936 6239 50. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa moet maken ter inning van het door koper aan haar verschuldigde, komen ten laste van de koper.

ART. 1.4 Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte, gehuurde en afgeleverde goederen blijven eigendom van Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa, totdat de koper alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De koper is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte, gehuurde en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa in gebreke is. Met uitzondering van gerechten/levensmiddelen, deze kunnen niet terug genomen worden en moeten altijd worden voldaan.

ART. 1.5 Apparatuur en toebehoren

Voor de levering van gerechten wordt op afspraak o.a. warmhoud apparatuur en andere toebehoren aangeboden. Hiervoor word een vaste vergoeding in rekening gebracht afhankelijk van het apparaat of toebehoren. Bij retournering wordt een gedeelte van deze vergoeding gecrediteerd mits schade vrij en schoon. Beschadigde en/of verdwenen apparaat of toebehoren zullen door Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa worden vervangen, de kosten hiervan komen volledig ten koste van de klant.

Alle ART. 1.6 Klachten en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na of bij aflevering te keuren/controleren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten direct bij aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk gedaan te worden, en schriftelijk binnen 3 werkdagen bij Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco`s en bij aflevering zichtbare en geconstateerde gebreken dienen echter direct mondeling en maximaal binnen 24 uur na aflevering bij Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Geleverde gerechten/levensmiddelen/apparatuur moeten direct bij levering gecontroleerd worden en gebreken dienen direct kenbaar gemaakt te worden opdat deze retour genomen worden. Met uitzondering op naderhand geconstateerde bedorven producten met in acht neming van de houdbaarheids termijn.

ART. 1.7 Herroepingsrecht en conformiteit

De koper heeft gedurende 3 dagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Bij bepaalde goederen zoals gerechten bereid op bestelling is om hygiënische redenen, en speciaal bestelde artikelen, het herroepingsrecht uitgesloten. De koper wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco’s en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 3 dagen aan Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa gemeld te worden.

ART. 1.8 Privacy

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en NIET voor marketing doeleinden van derden. Gegevens worden ook niet gedeeld met andere instanties, bedrijven en personen.

ART. 1.9a Annulering Toko Assa

De koper kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verwerkt tot uiterst 5 dagen voor levering dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.

ART. 1.9b Annulering Catering Assa

Annuleringen betreffende catering kunnen tot uiterst 5 dagen voor levering gratis worden geanulleerd. Binnen 5 dagen voor levering brengen wij 25% van de totale kosten in rekening. Bij annuleringen binnen 2 dagen voor levering brengen wij de volledige kosten van de bestelde gerechten in rekening.

ART. 1.10. Juistheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Indonesisch Catering Service Assa – Toko Assa is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Copyright © 2022